Betingelser

Betingelserne regulerer forholdet mellem Skandino Travel og dig som kunde, når du køber en rejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

En aftale om køb af en pakkerejse eller tilmelding til en grupperejse indgås mellem kunden og Skandino Travel og er bindende for begge parter, når depositum er betalt til Skandino Travel.

Efter kunden har betalt depositum som instrueret i forbindelse med registrering til rejsen, bekræfter kunden at være bundet og følge følgende rejsebetingelser. Tilmelding er bindende for Skandino Travel, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret følgende vilkår. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentlige informationer som eksempelvis klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

Såfremt kunden ikke accepterer tilbuddet inden den angivne frist eller ikke indbetaler depositum eller fuld betaling rettidigt, er Skandino Travel ikke længere bundet af tilbuddet.

Skandino Travel har ret til at foretage nødvendige og rimelige ændringer i programmet og omfanget af services i forbindelse med, men ikke begrænset til, overnatning, transport og andre services i det omfang, Skandino Travel vurderer det nødvendigt og rimeligt. Skandino Travel skal ikke holdes ansvarlig for tab, skader, udgifter eller andre krav relateret til disse ændringer, og den tilmeldte har ikke krav på refundering udover de givne muligheder for refundering.

Skandino Travel fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter til kunden. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Skandino Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Rejsens pris omfatter aftalens nævnte ydelser samt alle skatter og afgifter.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Hos Skandino Travel er alle priserne i danske kroner (DKK) hvis ikke andet er angivet. Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Skandino Travel ret til at annullere aftalen.

Depositum udgør 30% af rejsens pris, dog mindst 2000 kr. pr. person. I forbindelse med visse rejser kan depositum være højere. Depositum for grupperejser indbetales ved tilmelding, og for andre rejser indbetales depositum ligeledes ved booking. Herefter tilsendes den fulde skræddersyede rejseplan. Depositum refunderes ikke.

Slutbetaling skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at kunden har dem i hænde senest syv dage før afrejse, medmindre andet er aftalt. I forbindelse med danske såvel som lokale højtider på rejsemålet kan det være nødvendigt, at restbeløbet indbetales tidligere end normalt. Dette skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller og andre leverandører.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Skandino Travel hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Skandino Travel at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører samt et ændringsgebyr på 750 kr. pr. person. Skandino Travel er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen og en ny bestilling.

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12. Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsen, har Skandino Travel ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr. Pakkerejselovens almindelige regler for afbestilling gælder i øvrigt.

Refusion af rejsebetalingen eller dele heraf, betalt til Skandino Travel, vil kun ske under følgende omstændigheder:
Hvis rejsen aflyses af Skandino Travel, refunderes den allerede indbetalte del tilbage til kunden.
Sker afbestilling fra kundens side senere end 60 dage før afrejsen, har Skandino Travel ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
Under eller efter turen vil det ikke være muligt at få refusion.

Hvis der er tale om refusion, bedes kunden medsende bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.) for at lette overførslen af det aftalte beløb. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da de ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til refusionen.

Kunden kan ’gratis’ afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Begivenheden skal være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk. For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår på det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Skandino Travel – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Skandino Travel. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Skandino Travel gældende.

Kunden skal have et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt nødvendige dokumenter som visa og beviser for påkrævede vaccinationer for at kunne gennemføre rejsen. Rejselyst informerer kunden om pas- og visumkrav samt andre nødvendige dokumenter ved aftalens indgåelse. Specielle ind- og udrejsekrav kan gælde for visse lande, og disse vil blive angivet i aftalen. Kunden kan kontakte Rejselyst for yderligere information om disse regler.

Hvis kunden ikke har dansk pas eller har dobbelt statsborgerskab, skal kunden informere Rejselyst om dette, så den nødvendige rådgivning kan gives, herunder henvisning til relevante myndigheder. Se www.um.dk og www.ssi.dk for yderligere oplysninger.

Hvis kunden har brug for at medbringe medicin indeholdende euforiserende stoffer, er det kundens ansvar at kunne dokumentere behovet for dette. Kunden kan kontakte sin egen læge for udarbejdelse af relevant dokumentation.

Som et ansvarligt rejsebureau ønsker vi at informere vores rejsende om reglerne for indførsel af planter, frugt, frø og andre planteprodukter til Danmark fra lande uden for EU. Disse regler udgør en del af Plantesundhedsforordningen, der trådte i kraft den 14. december 2019 med det formål at beskytte vores natur og landbrug mod alvorlige sygdomme og skadedyr.

Det er ikke tilladt at medbringe planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra lande uden for EU uden et officielt plantesundhedscertifikat. Dette gælder for varer, der medbringes i bagagen eller som en del af personlig bagage. Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner og i værste fald bøder.

Yderligere information om reglerne kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.